Volvo

V60 1 XC60 3 S60 2 XC70 2

$ 5 530

2013 г.

96512 км.
1.99 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 3 302

2013 г.

120792 км.
1.59 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 3 024

2013 г.

180000 км.
1.59 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 6 067

2013 г.

138573 км.
1.99 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 6 067

2013 г.

138573 км.
1.99 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 1 332

2004 г.

108140 км.
2.52 л. / Бензин / Полный / Справа / Автомат

$ 1 439

2009 г.

135387 км.
2.43 л. / Бензин / Справа / Автомат

$ 1 429

2003 г.

112769 км.
2.52 л. / Бензин / Полный / Справа / Автомат